صفحه ۶۵

گفتار نهم: امامت و رهبری

استاد: اصل چهارم از اصول دین و مذهب "امامت" است؛ امامت عبارت است از ریاست و رهبری در امور دینی و دنیائی مردم، به عنوان جانشینی از پیامبراکرم (ص). در گفتارهای گذشته تفاوت بین نبوت، رسالت و امامت بیان شد و گفته شد مقام امامت که مقامی است والاتر از نبوت و رسالت مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و پیاده کردن برنامه های تربیتی آن در میان افراد مستعد و آماده است، خواه از طریق تشکیل حکومت عدل باشد یا بدون آن؛ و نیز گفته شد که پیامبراکرم (ص) هر سه موقعیت را دارا بود، یعنی هم پیامبر بود و هم رسول و هم امام. همچنین حضرت ابراهیم (ع) پس از امتحانات گوناگون و مشکل و پیمودن مراحل یقین و کمال و نبوت و رسالت به مقام امامت نایل آمد.سوره بقره: (2): آیه 124.

دلایل نیاز به امام

به دلایل مختلفی نیاز به امام برای مسلمانان بعد از پیامبراکرم (ص) در زندگی احساس می‎شود که به گوشه ای از آنها اشاره می‎کنیم:

1 - تا هنگامی که پیامبراکرم (ص) زنده بودند حکومت مسلمانان به دست ایشان اداره و رهبری می‎شد؛ چرا که پیامبر در عین این که سفیر الهی بود حاکم و فرمانروای مسلمانان نیز محسوب می‎شد. پس از درگذشت پیامبر برای این که کار رهبری

ناوبری کتاب