صفحه ۶۱

گفتار هشتم: آخرین شریعت

استاد: واژه "دین" در اصل به معنای جزا و پاداش و همچنین به معنای اطاعت و پیروی از فرمان آمده است، و در اصطلاح به مجموعه عقاید و قوانین و آدابی گفته می‎شود که در سایه آن انسان می‎تواند به سعادت و خوشبختی دو جهان رسیده و از نظر فردی، اجتماعی، اخلاقی و تربیتی در مسیر صحیح گام بردارد.

کلمه "اسلام" در اصل به معنای تسلیم بودن و اطاعت آمده است. و آیین حقیقی در پیشگاه خداوند همان تسلیم بودن در برابر فرمان اوست. در واقع روح دین در همه زمانها چیزی جز تسلیم بودن در برابر حقیقت نیست، ولی از آنجا که آئین پیامبراکرم (ص) عالی ترین نمونه تسلیم در برابر خداوند است، نام "اسلام" برای آن انتخاب شده است، البته دعوت اسلام به توحید و نبوت و مانند آن دعوت تازه ای نیست بلکه تمام اصولی که در دعوت انبیاء درباره مسائل ریشه ای و بنیادی وجود داشته است در همه ادیان آسمانی یکی است، اگرچه تکامل جامعه انسانی باعث شده قوانین فرعی و جزئی هماهنگ با تکامل انسانها رو به تکامل رود تا به حد نهائی و پایان دینها برسد؛ ولی اصول کلی عقائد، قوانین و وظایف در همه مذاهب یکسان بوده است.

پیامبراکرم (ص) خاتم پیامبران

در گفتگوی پیشین بیان شد که آیین اسلام جنبه جهانی داشته و مخصوص منطقه و نژاد و قوم خاصی نیست، مفاهیم و محتویات این دین چنان گسترده است که

ناوبری کتاب