صفحه ۶۰

که بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی دارد، ترجمه یکی از سوره های اختراعیش را اینجا ذکر می‎کنیم:

"ای قورباغه دختر قورباغه، آنچه می‎خواهی صدا کن، نیمی از تو در آب و نیمی دیگر در گل است، نه آب را گل آلود می‎کنی و نه کسی را از آب خوردن باز می‎داری".

با گذشت زمان هر روز عظمت این کتاب آسمانی برای جهانیان بهتر روشن می‎شود؛ "ویل دورانت" تاریخ نگار معروف در وصف این کتاب چنین می‎گوید: "قرآن در مسلمانان آنچنان عزت نفس و عدالت و تقوی به وجود آورده که در هیچ یک از مناطق جهان شبیه و نظیر نداشته است".

ناوبری کتاب