صفحه ۵۸

غمگین به نظر می‎رسید نزد حضرت (ص) آمد، او پیغامی از طرف شوهرش آورده بود، حضرت فرمود: شوهرت را می‎شناسم او همان شخصی نیست که در چشمش سفیدی هست ؟ زن گفت: نه خدا نکند، او هرچه هست این عیب را ندارد؛ حضرت تبسم نموده و فرمودند: من عیب او را نگفتم، همه مردم در چشمشان سفیدی هست و سفیدی چشم همه از سیاهی آن بیشتر است؛ آن زن به همراه حاضران خندیدند و زن از آن حال غمزدگی بیرون آمد.

راههای شناخت پیامبری حضرت محمد(ص)

رضا: راههایی که برای شناسایی پیامبران گفته شد آیا درباره پیامبراکرم (ص) هم وجود دارد؟

استاد: بله دقیقا. یکی از این راهها مژده و تصدیق پیامبران قبل از حضرت محمد(ص) نسبت به پیامبری اوست، و حضرت عیسی (ع) از آمدن پیامبری به نام "احمد" خبر داده است که در قرآن این بشارت از او نقل شده است سوره صف (61): آیه 6.. بشارت ظهور پیامبر در انجیل "یوحنا" وجود دارد و در متن سریانی آن که از اصل یونانی گرفته شده کلمه "پریکلیتوس" که به معنی بسیار ستایش شده و معادل محمد و احمد است وجود دارد.

مسأله دیگر وجود معجزه است، پیامبراکرم (ص) اگر چه به درخواست عده ای بهانه جو که قصد پذیرش حق را نداشته و تقاضای معجزه می‎نمودند پاسخی نمی دادند، اما در مواردی که برای اثبات حقیقت دعوت وی از او مطالبه معجزه می‎شد معجزه ای توسط وی انجام می‎گرفت، پاره شدن ماه به دو قسمت یکی از این معجزات است، اما مهمترین معجزه پیامبراکرم (ص) که مخصوص زمان خاصی نیست و تا ابد برای همه نسلها وجود دارد کتاب "قرآن" است، پیامبران پیشین هر کدامشان می‎بایست به همراه معجزات خود باشند و برای اثبات اعجاز کارهایی که انجام می‎دادند مخالفان را به آوردن مثل آن دعوت کنند و در حقیقت معجزات آنها

ناوبری کتاب