صفحه ۵۰

مهارت فوق العاده ای در معالجه بیماران داشتند، حضرت عیسی (ع) با درمان بیماران غیر قابل علاج، بدون استفاده از ابزار مادی، حقانیت خود را ثابت کرد؛ در عصر پیامبراکرم (ص) سخنوران و شاعران فوق العاده فصیح و بلیغ وجود داشتند که همگی در برابر شیوائی سخن قرآن زانو زدند.

راه سوم این که: در گفتار و رفتار مدعی نبوت کنجکاوی و دقت شود؛ چرا که پیامبران واقعی هیچ منفعت مادی را برای خود در نظر ندارند، نه مالی می‎خواهند و نه جاه و مقام، و حتی انتظار تشکر و سپاسگزاری و هیچ اجر و پاداشی را از انسان ندارند و تنها انگیزه های الهی را در نظر دارند، به خلاف ساحران و مدعیان دروغین پیامبری که در صدد جلب منفعت برای خویش هستند.

البته برای اهل تحقیق و خردمندان راه چهارمی برای شناسائی پیامبر وجود دارد و آن این که آنان می‎توانند قوانین و احکام دین آن پیامبر را مورد مطالعه و بررسی عمیق قرار دهند و بین آنها و سایر قوانین مقایسه نموده و امتیازات آن قوانین را درک کرده و پی به حقانیت آورنده آن ببرند.

مقامات پیامبران

احمد: آیا مقام همه پیامبران خدا و وظیفه ای که بر عهده داشته اند مساوی بوده یا این که با هم فرق می‎کرده است ؟

استاد: از اشاره هایی که در آیات قرآن وجود دارد وتعبیرهای گوناگون که در روایات وارد شده است برمی آید افرادی که از طرف خداوند مأموریت داشته اند دارای مقامات مختلفی بوده اند بدین قرار:

1 - مقام نبوت: یعنی دریافت احکام الهی از جانب خداوند به وسیله وحی، و "نبی" بر کسی گفته می‎شود که وحی بر او نازل شده است.

2 - مقام رسالت: یعنی مقام رساندن وحی به مردم و تبلیغ و نشر احکام خداوند و آگاهی بخشیدن به جامعه، و "رسول" به فردی گویند که با تلاش گسترده برای دعوت مردم به سوی خدا حرکت می‎کند و برای یک انقلاب فرهنگی کوشش می‎نماید.

3 - مقام امامت: یعنی رهبری و پیشوائی مردم، و "امام" کسی است که با تشکیل

ناوبری کتاب