صفحه ۴۹

و شرط این که آنها بتوانند از جانب خداوند صاحب دانش و علم شوند این است که دارای عقل و فهم ویژه ای باشند و به عبارت دیگر افرادی حکیم و خردمند باشند.

راههای شناسایی پیامبران

رضا: برای شناسائی درستی گفتار فردی که ادعای پیامبری می‎کند چه راههایی وجود دارد؟

استاد: برای این منظور راههای متعددی وجود دارد که برخی از آنها بدین قرار است:

راه اول این که: پیغمبری که رسالت و پیامبریش به اثبات رسیده است او را تأیید و تصدیق کرده و یا قبل از آمدنش علائم و آثارش را بیان نماید. یکی از وظایف پیامبران پیشین این بوده که پیروان خود را برای پذیرش پیامبران بعد آماده سازند، همان طور که از جانب حضرت عیسی (ع) این تأیید نسبت به پیامبر اسلام (ص) انجام گرفته است، چنانکه پیامبران بعد نیز دعوت پیامبران پیشین را تصدیق و تأیید می‎نمودند.

راه دوم این که: برای راستی گفتارش معجزه ای بیاورد، "معجزه" عمل خارق العاده ای است که پیامبر قدرت انجام آن را دارد ولی در آن شرایط دیگران از انجام آن عاجز هستند، همانند اژدها شدن عصا و نورانی شدن دست حضرت موسی (ع)، شفای کور مادرزاد و زنده نمودن مردگان توسط حضرت عیسی (ع)، سرد و خاموش شدن آتش بر حضرت ابراهیم (ع)، خلقت شتر حضرت صالح (ع) از میان کوه، حکومت حضرت سلیمان (ع) بر بادها و شیاطین، و آوردن قرآن توسط پیامبر اسلام (ص).

هر پیامبری با معجزه ای از نوع پیشرفته ترین علوم آن زمان مجهز بوده است تا ارتباط او با عالم غیب بهتر روشن گشته و دانشمندان هر عصر و زمان در برابر وی تسلیم گردند و به حقانیت دعوت او اعتراف نمایند. این مطلب در حدیثی از امام رضا(ع) به خوبی بیان گردیده است؛ وقتی از حضرت سؤال می‎شود چرا هر پیامبری نوعی از معجزه داشته، حضرت می‎فرمایند: در عصر موسی (ع) ساحران و جادوگران فراوان بودند، حضرت موسی (ع) عملی انجام داد که همه ساحران در برابر آن عاجز ماندند؛ در زمان حضرت مسیح (ع) و محیط دعوت او پزشکان

ناوبری کتاب