صفحه ۴۸

نکته مهم در زندگی پیامبران این است که آنها نخستین اجرا کنندگان قانون خدا هستند؛ یعنی علاوه بر رساندن پیامهای خداوند به مردم، خود نمونه و الگوی عملی آن دستورات هستند.

ویژگی های پیامبران

علی: چه کسی می‎تواند لیاقت پیغمبر شدن را پیدا کند، و به بیان دیگر خصوصیات و ویژگی های پیامبر چیست ؟

استاد: یکی از صفات پیامبران این است که آنها از گناه و خطا به دور هستند و به عبارت دیگر معصوم هستند. برای این که فردی بتواند سرمشق جامعه و امت باشد به طوری که مردم دچار سرگردانی نشوند، باید خودش در برابر معصیت و نافرمانی از قانونی که به مردم ابلاغ می‎کند بیمه باشد تا اعتماد کامل مردم را به خود جلب نماید، البته اشتباه نشود که بیمه بودن پیامبران به این معنا نیست که آنها از ناحیه خدا مجبور به معصوم بودن و دوری از گناه هستند به طوری که خود آنها هیچ نقشی در عصمت و پاکی خود ندارند، بلکه مراد این است که پیامبران به واسطه تعالیم پروردگار جهان از مسائل مختلف آگاهی پیدا نموده و لذا دچار لغزش و انحراف نمی شوند؛ مثل پزشکی که در آزمایشگاه خود آبی را که آلوده به انواع بیماریها بوده مطالعه نموده و اثر کشنده میکرب های آن را دریافته است، چنین پزشکی ممکن نیست از آن آب بنوشد؛ چرا که این دانش و آگاهی به او مصونیت و دوری از نوشیدن آب را داده است. سرچشمه بسیاری از گناهان ناآگاهی از عواقب و آثار عمل خلافی است که انجام می‎شود، خداوند با آموختن علوم و دانشهایی پیامبرانش را از انجام گناه به دور می‎دارد؛ اگر گفته شود چرا پیامبران مشمول چنین فضل الهی شده اند نه دیگران، باید گفت: این به خاطر مسئولیت سنگین رهبری جامعه است که بر دوش آنان گذاشته شده است.

از لابلای صحبتهایم روشن شد که یکی دیگر از خصوصیات پیامبران این است که باید تمام قوانین و احکامی را که برای سعادت دنیوی و اخروی بشر لازم است بدانند تا بتوانند راه حقیقی تکامل و برنامه های سعادت بشر را به طور کامل در اختیارش گذارند، البته محدوده دانش پیامبران به مقداری است که خداوند در اختیار آنان می‎گذارد

ناوبری کتاب