صفحه ۴۳

گفتار پنجم: عدل خداوند

استاد: در جلسات قبل گفته شد که خداوند دارای همه کمالات و زیبائی هاست. یکی از این صفات کمال "عدالت" است. و نیز گفتیم که اصل عدل بدین خاطر به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شمرده شده است که گروهی از اهل تسنن عدالت را برای خدا ثابت نمی دانند. به عقیده این گروه اگر خدای متعال بنده مطیع و فرمانبرداری را به جهنم ببرد و به عکس بنده ظالم و گنهکاری را به بهشت روانه سازد هیچ کار زشتی انجام نداده است، اگرچه این عمل ظلم باشد.

ولی به عقیده ما شیعیان و عده ای از اهل سنت که "معتزله" نامیده می‎شوند خداوند به احدی ظلم نمی کند، کار قبیح و زشت از او صادر نمی شود و همه کارهایش از روی حکمت و مصلحت است؛ اعمال خوب نیکوکاران را بی پاداش نمی گذارد و بی گناهان را به دوزخ نمی برد؛ چرا که ظلم و بیدادگری از هر کسی صادر شود کاری قبیح و زشت است. در سخنی از امام صادق (ع) آمده است که: "خداوند متعال افراد بی گناه را به جای افراد گناهکار بازخواست نمی نماید و کودکان را به واسطه گناه پدرانشان عذاب نمی کند."

دلایل ظالم نبودن خداوند

دلیل اول: فردی که به دیگران ستم می‎کند کارش از چند حالت خارج نیست: یا این است که بدی و زشتی این کارش را درک نمی کند و لذا نسبت به دیگران ستم

ناوبری کتاب