صفحه ۴۱

و در نهایت این که به همکاری و سازش با خدایان دیگر محتاج است، که این با مقام خداوندی نمی سازد؛ چرا که موجود محتاج و نیازمند نمی تواند خالق هستی باشد.

احمد: چه اشکالی دارد که هر یک از این خدایان آفریدن موجودات جهان را بین خودشان تقسیم کنند، مثلا یکی کره مریخ را خلق نماید و دیگری کره زمین را؟

استاد: اگر یکی از این خدایان کره مریخ را آفرید و خدای دیگر تصمیم به نابودی آن گرفت، اگر خدای اول که آن کره را خلق کرده می‎تواند از مخلوق خود دفاع کند و از کار تخریبی خدای دوم جلوگیری کند، دومی عاجز است و خدا نخواهد بود، و اگر نمی تواند مخلوق خود را نگه دارد و از آن دفاع کند، اولی عاجز بوده و صلاحیت خدائی را ندارد.

فواید و آثار ایمان به خدای یکتا

استاد: وجود خالقی توانمند و یکتا برای جهان هستی نتایج و ثمرات فراوانی را به همراه دارد، یکی از خاصیت های خداباوری ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در انسانهاست، انسانی که به خدا و یگانگی او اعتقاد دارد خود را در مقابل کارهایش مسئول می‎داند؛ چرا که موجودی به نام خدای بینا را بر اعمالش ناظر می‎بیند، پس تلاش می‎کند که از کارهای بد پرهیز نماید و به انجام کارهای نیک بپردازد؛ و روی این حساب در جامعه ای که خدا مطرح است کارهای زشت ترک شده و کارهای مفید و خداپسند انجام می‎گیرد.

رضا: یکی از فواید دیگر ایمان به خداوند یگانه این است که: چون او را همه کاره جهان می‎دانیم، غیر او را هر که و هرچه باشد ناتوان و ضعیف می‎شماریم و تنها از او کمک می‎خواهیم، همان طور که در سوره حمد بارها در نمازهایمان تکرار می‎کنیم "ایاک نستعین" یعنی: "فقط از تو کمک می‎جوئیم" انسان مؤمن به خدا در تمام سختی ها و مشکلات از خداوند استمداد می‎کند.

احمد: یکی دیگر از آثار توحید این است که: برای غیر خدا اظهار بندگی و پرستش نمی کنیم، در مقابل هیچ بشری کرنش نمی نمائیم، و عبادتهایمان را تنها برای او قرار می‎دهیم؛ یکی از شعارهای نمازگزاران این است: "ایاک نعبد" یعنی: "فقط تو را پرستش و عبادت می‎نمائیم".

ناوبری کتاب