صفحه ۳۹

را مورد مطالعه قرار داده اند به هماهنگی و نظم واحد حاکم بر این جهان گواهی می‎دهند، آنها می‎گویند این جهان روی نقشه واحدی بنا شده است و به اندازه ای قوانین حاکم بر آن عمومی و جامع است که از آزمایش کوچکی درباره یک موجود می‎توان به قانون بزرگی که در سراسر جهان حکمفرماست پی برد؛ منظومه های بزرگ تابع قوانینی هستند که اتم کوچک نیز به همان قوانین پای بند است؛ این جهان به منزله کتابی است که ورقهای بی شماری دارد، هر برگ بلکه هر سطری از آن را هزاران دانشمند بررسی نموده و می‎نمایند و همگی اتفاق بر هماهنگی بین سطرهای آن دارند.

آیا اگر این جهان باعظمت با این هماهنگی ویژه بین اجزای آن محصول دو پروردگار بود، باز این ارتباط و همگونی وجود داشت ؟

هشام بن حکم که یکی از یاران و اصحاب امام صادق (ع) است می‎گوید: به حضرت گفتم چه دلیلی بر یگانگی خداوند وجود دارد؟ حضرت فرمودند:

"اتصال التدبیر وتمام الصنع"
"پیوستگی و هماهنگی بین اجزاء آفرینش و همچنین تمامیت
و کامل بودن مخلوقات بیانگر یگانگی خالق هستی است."

سپس حضرت صادق (ع) به قسمتی از آیه قرآن اشاره نمودند که خداوند می‎فرماید: "اگر در آسمان و زمین خدایان دیگری غیر از خدا وجود داشت آسمان و زمین به تباهی و فساد کشیده می‎شدند". سوره انبیاء (21): آیه 22.

راه دوم:

این که همه پیامبرانی که آمده اند مردم را به خدای یکتا و یکتاپرستی دعوت کرده اند، اگر خدای دیگری وجود داشت به وسیله انبیاء مردم را به سوی خود دعوت می‎کرد. حضرت علی (ع) در کتاب گرانبهای "نهج البلاغه" در ضمن سفارشاتی به فرزندش امام حسن (ع) می‎فرمایند:

ناوبری کتاب