صفحه ۳۸

یگانگی خداوند و دلایل آن

یکی دیگر از صفات خداوند که بحث و گفتگوی این جلسه ما درباره آن است "یگانگی و یکتایی" اوست به این معنا که خداوند شریکی ندارد و خود همه کاره جهان است و در آفرینش و اداره آنها احتیاج به کمکی نداشته و نخواهد داشت. یکی از شعارهای کلیدی و اساسی پیامبر(ص) که ضامن رستگاری انسان خواهد بود شعار نفی خدای دیگر و اثبات یگانگی او بود:

"قولوا لا اله الا الله تفلحوا".
"بگوئید خدائی جز خدای یگانه وجود ندارد تا رستگار شوید."

قرآن این کتاب آسمانی به هر مناسبتی روی این شعار اساسی تکیه می‎کند که خدای متعال یکتاست؛ ما از راههای گوناگون می‎توانیم یگانگی خداوند را اثبات کنیم.

راه اول:

نظم و یکپارچگی و هماهنگی موجود بین اجزاء آفرینش خود گواهی روشن بر یکتائی اوست. ضعف ها و قدرتها، حمله ها و دفاعها، خشونت ها و عاطفه ها، نیازها و امکانات در این جهان چنان به هم آمیخته شده اند که انسان دچار تحیر و سرگردانی می‎گردد؛ ضعف نوزاد با قدرت پدر و مادر، و حمله شهاب سنگ ها با دفاع جو زمین جبران می‎شود، گازکربنیک حاصل از تنفس انسان با اکسیژن تولیدی گیاهان تلافی می‎شود؛ اینها و نمونه های دیگر آن نمایانگر خالقی یکتا و بی همتاست. با مطالعه یک کتاب که تمام مطالب آن یکدست و یکنواخت است انسان پی به یگانگی نویسنده آن خواهد برد؛ چرا که اگر نویسنده این کتاب بیشتر از یک نفر بود، سرانجام در آن کتاب و نوشته یک نوع ناهماهنگی پیدا می‎شد، هرچند که ممکن است برای افراد عادی این ناهماهنگی قابل تشخیص نباشد اما متخصصان و افراد ماهر بدان پی خواهند برد؛ حال به کتاب آفرینش می‎پردازیم، متخصصانی که هر کدامشان گوشه ای از این جهان

ناوبری کتاب