صفحه ۳۵۱

فهرست پاره ای از منابع

1 - اختصاص: تألیف محمدبن محمدبن نعمان معروف به شیخ مفید "متوفی 413 ه'" در یک جلد، از منشورات نشر اسلامی، زیر نظر جامعه مدرسین.

2 - اصول کافی: تألیف محمدبن یعقوب کلینی "متوفی 328 و 329 ه'" در دو جلد، از منشورات المکتبة الاسلامیه.

3 - امالی: تألیف محمدبن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق "متوفی 381 ه'" در یک جلد، از منشورات مؤسسه بعثت.

4 - تازه های احکام: مشتمل بر پرسش ها و پاسخ های جدید فقهی، تهیه و تنظیم محمدحسن موحدی ساوجی، چاپ مرکز نشر علوم دانشگاهی و معارف اسلامی فاضل.

5 - تفسیر مجمع البیان: تألیف ابی علی، الفضل بن الحسن الطبرسی (ره) "متوفی سنه 548 ه'"، چاپ مکتبة العلمیة الاسلامیة . ده جلد در پنج مجلد.

6 - تفسیر نمونه: زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی و با همکاری جمعی از نویسندگان، از انتشارات دارالکتب اسلامیة، در 27 جلد به ضمیمه یک جلد فهرست موضوعی.

7 - التوحید: تألیف ابی جعفر، محمدبن الحسین، معروف به شیخ صدوق (ره) "متوفی سنه 381 ه'" چاپ مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

8 - رساله توضیح المسائل: مطابق با فتاوای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری دام عزه الشریف، نشر تفکر، چاپ شانزدهم.

ناوبری کتاب