صفحه ۳۴۹

س: آیا خوراندن چیزهای نجس به اطفال جایز است ؟

ج: خیر، خورانیدن آن به اطفال در صورتی که ضرر قابل توجهی برای آنان داشته باشد حرام است، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابراحتیاط باید از آن خودداری کنند.

س: در صورتی که انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‎خورد آیا لازم است به او بگوید؟

ج: خیر، مگر این که آن فرد نمی داند که از نظر اسلام خوردن آن چیز حرام است که در این صورت لازم است حکم شرع به او گفته شود.

س: اگر یکی از میهمانها در بین غذا خوردن بفهمد که غذا نجس است آیا باید به دیگران خبر دهد؟

ج: خیر مگر این که طوری با آنان معاشرت و برخورد دارد که می‎داند به واسطه نگفتن خود او هم نجس می‎شود که در این صورت باید بعد از غذا به آنان بگوید.

ناوبری کتاب