صفحه ۳۴۷

مستحبات غذا خوردن

1 - پیش از شروع به غذا خوردن و بعد از آن دستها را بشوید.

2 - در آغاز غذا خوردن "بسم الله الرحمن الرحیم" بگوید و پس از غذا خوردن حمد و سپاس خدا را بجا آورد.

3 - با دست راست غذا خورده و غذا خوردن را طول دهد.

4 - لقمه را کوچک برداشته و غذا را خوب بجود.

5 - پس از خوردن غذا دندانهایش را مسواک نماید.

6 - پس از غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بگذارد.

7 - در آغاز روز و آغاز شب غذا بخورد، و از غذا خوردن در میان روز و میان شب بپرهیزد.

مستحبات آشامیدن آب

1 - در روز ایستاده آب بیاشامد.

2 - آب را به طور مکیدن و با سه نفس و از روی میل بیاشامد. 3 - پیش از آشامیدن "بسم الله الرحمن الرحیم" و پس از آن "الحمدلله" گفته و بر حضرت امام حسین (ع) و یاران ایشان درود فرستاده و بر کشندگان آن حضرت لعن و نفرین نماید.

مکروهات آشامیدن آب

1 - آشامیدن پس از غذای چرب.

2 - آشامیدن آب در شب به حالت ایستاده.

3 - آشامیدن با دست چپ.

4 - آشامیدن از جای شکسته کوزه، لیوان و هر ظرف دیگر و نیز از جایی که دسته آن قرار دارد.

ناوبری کتاب