صفحه ۳۴۳

آبرویی به آن فرد شود، صرف نظر از گناهی که کرده باید آن خسارت و زیان را نیز جبران نماید.

س: نگاه کردن افراد به بدن، سر و صورت یکدیگر چه حکمی دارد؟

ج: این سؤال دارای صورتهای گوناگونی است که به قرار زیر می‎باشد:

1 - نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر و همچنین زن به بدن زن دیگر به قصد لذت و شهوت حرام است و بدون آن مانعی ندارد، البته نگاه کردن به عورت و شرمگاه یکدیگر در هر حال حرام است.

2 - نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است مگر اعضایی چون سر و صورت و دستها که معمولا مردان آن را نمی پوشانند که نگاه کردن بدون قصد لذت به آنها اشکالی ندارد.

3 - نگاه کردن مرد به سر و بدن و موی زن نامحرم، گرچه بدون قصد لذت باشد حرام است.

س: نگاه کردن و یا تماس پزشک با بیمار نامحرم چگونه است ؟

ج: اگر مراجعه به پزشک همجنس یا محرم سخت باشد و پزشک برای درمان ناچار باشد به بدن نامحرم نگاه کند یا دست بزند اشکال ندارد، ولی باید به اندازه نیاز اکتفا نماید، و اگر ممکن است با آینه نگاه کند و با دست کش دست بزند چنین نماید.

س: آیا زن و مرد نامحرم می‎توانند صدای یکدیگر را بشنوند؟

ج: در صورتی که بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد، خواه به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم، ولی اگر صدای زن نازک و مهیج باشد بنابر احتیاط از گوش دادن به آن اجتناب شود.

س: آیا حضور زن در عرصه های گوناگون و فعالیتهای اجتماعی جایز است ؟

ج: در صورتی که اولا: عفت عمومی را مراعات کرده و مرتکب حرامی نشوند و ثانیا: حضور آنها باعث از بین رفتن حقوق شوهرانشان نگردد حضور آنان مانعی ندارد، ولی با این حال از قرآن و روش معصومین (ع) چنین استفاده ای می‎گردد که برای زنان بهتر است در غیر موارد لزوم در اجتماعاتی که نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.

ناوبری کتاب