صفحه ۳۴

ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش

2 - خداوند موجودی است مطلق که دارای هیچ گونه نقص و عیبی نمی باشد، به عبارت دیگر "واجب الوجود" است، اگر ذات خداوند کمالی را نداشته باشد موجودی محدود و محتاج خواهد شد که برای رفع احتیاجش نیازمند به دیگری خواهد بود و در این صورت صلاحیت خدا بودن را ندارد.

خداوند موجودی بی نیاز

برای روشن شدن مطلب خوب است نیاز و احتیاج که یکی از صفات سلبی خداوند می‎باشد توضیح داده شود:

در سوره توحید (اخلاص) می‎خوانیم: "الله الصمد" یعنی خداوند غنی و بی نیاز است. موجودی که می‎خواهد نیاز دیگران را برطرف نماید باید خود محتاج دیگران نباشد و اگر محتاج چیز دیگری باشد صلاحیت خداوند شدن را ندارد؛ و اگر خداوند غنی از هر کس و هر چیزی شد دیگر نمی تواند جسم باشد و اجزاء داشته باشد و انسان بتواند او را مشاهده نماید؛ به خاطر این که هر جسمی احتیاج به مکان دارد و این که خداوند بخواهد دارای مکان باشد معنایش این است که بدون مکان نمی تواند وجود داشته باشد با این که گفته شد خداوند از هر چیزی بی نیاز و غنی است؛ به علاوه هر جسمی مرکب از اجزاء است و برای به وجود آمدن به همه اجزائش نیازمند است، و اگر خداوند چنین باشد هر جزئی از اجزائش به همدیگر نیازمند است و باز پای نیاز و حاجت به میان می‎آید، و همچنین وقتی ثابت شد که خداوند جسم نیست دیگر قابل دیدن هم نمی باشد چرا که این اجسام هستند که برای چشمان ما قابلیت مشاهده شدن را دارند. البته ناگفته نماند که با چشم دل و قلب پاک انسان می‎تواند به خداوند نزدیک گشته و او را بیابد، اما این غیر از دیدن با چشم ظاهری است.

رضا: اگر خداوند جسمی ندارد و نیازمند مکانی نیست، پس چرا دارای خانه است و می‎گوئیم کعبه خانه خداست ؟

ناوبری کتاب