صفحه ۳۳۴

پرسش و پاسخ

س: امانتدار و امانتگذار چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

ج: باید عاقل و بالغ باشند، پس اگر انسان مالی را نزد بچه یا دیوانه امانت بگذارد صحیح نیست، و اگر بچه یا دیوانه مالی را نزد انسان به امانت بگذارد باید آن را به سرپرست او برساند و در صورتی که امانت او نزد انسان تلف شود انسان ضامن آن خواهد بود، مگر این که انسان برای این که مالی از بین نرود آن را از بچه یا دیوانه بگیرد و در نگهداری آن نیز کوتاهی ننماید که در این صورت اگر مال تلف شد انسان ضامن آن نخواهد بود؛ همچنین کسی که می‎خواهد امانت را نگهداری نماید باید توانایی انجام این کار را داشته باشد وگرنه بنابر احتیاط واجب نباید آن را قبول نماید.

س: در صورتی که انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری امانت او آمادگی ندارد و صاحب مال با آن که خود می‎تواند آن مال را حفظ نماید آن را پیش انسان بگذارد و برود و مال تلف شود، آیا انسان ضامن آن مال است ؟

ج: خیر انسان ضامن نیست، مگر این که صاحب مال نتواند مالش را حفظ نماید و یا این که حضور ندارد و مال قابل توجهی از او در معرض تلف شدن است که در این صورت احتیاط واجب آن است که اگر انسان توانایی نگهداری آن را دارد چنین کاری را انجام دهد.

س: در چه صورتی اگر امانت دیگران پیش ما از بین رفت باید خسارت آن را پرداخت نماییم ؟

ج: در صورتی که در حفظ امانت کوتاهی کرده باشیم.

س: اگر کافری مالی را نزد مسلمانی به ودیعه بگذارد، آیا هنگام درخواست و مطالبه، می‎توانیم از پرداخت آن خودداری نماییم ؟

ج: خیر، باید امانت را به دست صاحبش رساند گرچه کافر باشد.

ناوبری کتاب