صفحه ۳۲۵

ولی اگر این کار متوقف بر مجروح نمودن یا کشتن گناهکار است خودسرانه نمی توان دست به چنین کاری زد بلکه باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط و وجود همه شرایط انجام گیرد.

س: آیا در صورتی که جلوگیری گناهکار از گناه متوقف بر گرفتن ابزار انجام گناه از وی و یا از بین بردن آن وسایل باشد، می‎توان آن ابزار را از وی به زور گرفت و یا آن را از بین برد؟

ج: بله این کار جایز بلکه واجب است ولی نمی توان اموالی را که از نظر دین و شارع مقدس محترم هستند نابود نمود وگرنه انسان ضامن آن اموال است، مگر آن که جلوگیری از گناه مهم وابسته به این کار باشد که در این صورت ظاهرا ضامن نخواهد بود. و همچنین اگر جلوگیری او از گناه متوقف بر خارج کردن وی از محل انجام گناه باشد می‎توان چنین کاری را انجام داد.

س: آیا برای جلوگیری از انجام گناه توسط کسی، انسان می‎تواند خود مرتکب گناه شود؟

ج: خیر جایز نیست، مگر این که گناهی که فرد گناهکار می‎خواهد انجام دهد بسیار بزرگ باشد و شارع مقدس و دین به هیچ وجه راضی به انجام آن نیست؛ مثل این که کسی می‎خواهد بناحق فردی را بکشد، که در این صورت به هر شکلی که ممکن است با رعایت مراتب و درجات باید از انجام آن گناه جلوگیری نمود، گرچه انسان مجبور است گناهی که کوچک و کم اهمیت تر است را مرتکب گردد.

س: اگر کسی به قصد گرفتن جان فردی که ریختن خون او جایز نیست به او حمله ور گردد و جلوگیری از این کار او ممکن است باعث مجروح شدن یا کشته شدن مهاجم گردد آیا در این موارد نیز اجازه مجتهد جامع الشرایط لازم است ؟

ج: خیر، در این گونه موارد باید به هر شیوه ممکن از کسی که قصد کشتن فرد بی گناهی را دارد جلوگیری نمود، گرچه به کشته شدن فرد حمله کننده منجر شود.

ناوبری کتاب