صفحه ۳۲۰

به خاطر جلوگیری از نقض پیمان کسانی که با مسلمانان پیمان بسته اند و قصد پیمان شکنی دارند به سوی آنان نیروی نظامی گسیل می‎دارند.

در حقیقت هدف از این نوع جهاد کشورگشایی نبوده، بلکه هدف دفاع از حقوق فطری ملتهایی است که توسط قدرتهای کافر و طغیانگر از خداپرستی و توحید و عدالت محروم گشته اند.

2 - "جهاد دفاعی": زمانی است که دشمن به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورده و قصد تسلط نظامی و سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی نسبت به آنان را دارد، و ممکن است جهاد در برابر شورشیان مسلح نیز جهاد دفاعی به حساب آید؛ بلکه می‎توان گفت همه اقسام جهاد، جهاد دفاعی محسوب می‎شود.

پرسش و پاسخ

س: بر چه کسانی شرکت در جهاد واجب است ؟

ج: بر افرادی که بالغ، عاقل، مرد و سالم باشند؛ پس بر انسان نابینا، زمین گیر و بیماری که نتواند وظیفه اش را انجام دهد جهاد واجب نیست. و اگر به اندازه کافی برای شرکت در جهاد نیرو وجود داشته باشد، از عهده دیگران ساقط می‎گردد. ناگفته نماند که اگر ادامه جهاد نیاز به کمکهای مادی داشته باشد بر همه ثروتمندان واجب است به اندازه توانایی خود کمک مالی نمایند.

س: اگر کسی به قصد کشتن یا هر نوع تجاوز دیگری به ناموس یا خویشان و بستگان شخصی یا به خود او هجوم آورد وظیفه اش در مقابل فرد مهاجم چیست ؟

ج: واجب است به هر طریقی که می‎تواند از خود و بستگانش دفاع نماید، گرچه منجر به کشته شدن فرد مهاجم گردد، ولی باید سعی شود تا وقتی که ممکن است از راه خفیفتر استفاده شود دست به کار شدید و خشن نزند.

س: اگر دزدی به قصد بردن مال انسان یا بستگان او هجوم آورد وظیفه انسان چیست ؟

ناوبری کتاب