صفحه ۳۱۸

1 - داشتن سلامتی بدن و توانایی انجام اعمال حج.

2 - داشتن هزینه سفر.

3 - داشتن مخارج افرادی که او از آنها سرپرستی می‎کند و پرداخت مخارج آنان بر او واجب است تا هنگام بازگشت از حج.

4 - نبودن مانع در رفت و برگشت مثل بسته بودن راه یا در معرض خطر قرار گرفتن جان و آبرو و یا مال مهم او.

5 - داشتن وقت کافی برای انجام اعمال حج.

6 - از دست ندادن کسب و پیشه ای که به واسطه آن امور معاش خود و افرادی که زیردست او هستند اداره می‎شود.

س: اگر کسی استطاعت رفتن به حج را پیدا نماید اما از رفتن خودداری نماید و بعدا فقیر شود آیا حج بر او واجب است ؟

ج: بله، انجام حج بر او واجب بوده و به هر طریقی که ممکن است اگر چه برایش زحمت شود باید حج را بجا آورد.

ناوبری کتاب