صفحه ۳۱۲

برنامه وسیعی را در نظر گرفته است. حرام کردن رباخواری، واجب نمودن مالیاتهای اسلامی چون خمس و زکات، تشویق به وقف نمودن اشیاء و قرض الحسنه و نیز پرداخت صدقه و انفاق مالی به مستمندان قسمتی از این برنامه را تشکیل می‎دهد که در این برنامه ها سعی شده است روح ایمان و برادری و انسانیت در وجود مسلمانان زنده گردد، به گونه ای که مسلمانی نتواند شب با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد.

برای روشن شدن اهمیت صدقه و انفاق مالی به مستمندان به سخنان زیر که از معصومین (ع) رسیده است توجه نمایید:

1 - پیامبراکرم (ص): "صدقه مرگهای ناگوار و بد را از انسان دور می‎کندوسایل الشیعه، باب 1، از ابواب صدقه، حدیث 2، ج 9، ص 367.".

2 - حضرت علی (ع): "هنگامی که تهیدست شدید با خداوند به وسیله صدقه تجارت نماییدهمان مصدر، حدیث 20، ص 372.".

3 - امام باقر(ع): "نیکی و صدقه فقر و تنگدستی را از انسان دور نموده و باعث زیادی عمر می‎گردندهمان مصدر، حدیث 4، ص 368.".

احکام صدقه

باید توجه داشت که صدقه بر دو قسم است:

1 - صدقه واجب؛ نظیر زکات مال و زکات فطره که در باره آن در بخشهای گذشته بحث گردید.

2 - صدقه مستحبی که همان احسان و دستگیری از مستمندان و بیچارگان است و سخن ما در این بخش مربوط به آن می‎باشد.

کسی که صدقه می‎دهد باید عاقل و بالغ بوده و قصد قربت و نزدیک شدن به خداوند را داشته باشد و در عوض صدقه ای که می‎دهد چیزی از گیرنده صدقه درخواست ننماید.

ناوبری کتاب