صفحه ۳۱۰

فطریه خویش را نپردازد روزه اش مورد قبول خداوند نیست همان گونه که اگر در تشهد نماز بر پیامبراکرم (ص) درود نفرستد نمازش مورد قبول نیست وسائل الشیعه، باب 1 از ابواب زکات فطره، حدیث 5، ج 9، ص 318.".

پرداخت این نوع زکات چنانکه از برخی روایات به دست می‎آید انسان را از مرگهای ناگهانی حفظ می‎نماید.مصدر سابق، باب 5، حدیث 5، ص 328

پرسش و پاسخ

س: پرداخت زکات فطره بر چه کسانی واجب است ؟

ج: بر افرادی که هنگام غروب آفتاب شب عید فطر "بالغ" و "عاقل" بوده و خود فقیر و تهیدست نباشند واجب است که از جانب خود و افرادی که تحت سرپرستی او قرار داشته و نان خور او به حساب می‎آیند - چه کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر - فطریه را بپردازند.

س: مقدار فطریه برای هر نفر چقدر بوده و جنسی که به عنوان زکات فطره باید پرداخت شود چیست ؟

ج: برای هر نفر باید به مقدار یک "صاع" که تقریبا سه کیلوگرم است، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند آن را پرداخت نماید و بنابر احتیاط فطره را از آنچه که غذای متعارف مردم شهر اوست بپردازد و بهتر است از آنچه غذای معمولی خود و خانواده اش می‎باشد به مستحق آن بدهد. البته انسان می‎تواند به جای دادن این اشیاء قیمت زمان پرداخت آنها را بدهد.

س: زکات فطره را در چه راهی باید مصرف نمود؟

ج: احتیاط آن است که زکات فطره را فقط به شیعیانی که فقیر و مستمند هستند و آن را در راه معصیت مصرف نمی کنند بدهند و بنابر احتیاط واجب به فرد شرابخوار و کسی که آشکارا گناهان بزرگ را مرتکب می‎شود نباید فطریه را پرداخت نمود. و مستحب است در دادن فطریه خویشان فقیر و بعد همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد.

ناوبری کتاب