صفحه ۳۰۵

مصلحت است جدا می‎کند رزمندگان پس از کم نمودن مخارجی که برای نگهداری و حمل و نقل غنایم صرف شده است، خمس بقیه را پرداخته و آنها را مالک می‎شوند.

7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کند:

اگر کافری که با پرداخت مالیات زیر پرچم اسلام و در حمایت دولت اسلامی است و در اصطلاح به او "کافر ذمی" گفته می‎شود زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین واگذار نماید. ولی اگر به جای زمین بخواهد بهای آن را هم بدهد مانعی ندارد.

پرسش و پاسخ

س: اگر به مالی خمس تعلق گرفته باشد، آیا قبل از دادن خمس در آن مال می‎توان تصرف نمود؟

ج: خیر نمی توان، گرچه قصد دادن خمس را هم داشته باشد و همچنین انسان نمی تواند در مال شخص دیگری که یقین دارد او خمس آن را نداده است تصرف نماید.

س: اگر مالی را که خمس به آن تعلق گرفته قبل از دادن خمس به کسی ببخشد، آیا گیرنده مالک تمام آن مال می‎گردد؟

ج: خیر، بلکه یک پنجم آن را فرد گیرنده مالک نمی گردد.

س: منظور از مخارج یک سال آیا فقط خوراک و پوشاک اوست ؟

ج: خیر، بلکه مخارج متعارف او و افرادی که وی سرپرستی آنها را به عهده دارد همچون خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه تحصیل فرزندان و حتی جهیزیه دختران او را نیز شامل می‎شود.

س: آیا سید فقیر و کسی که مستحق خمس است می‎تواند خمس را از فرد خمس دهنده گرفته و دوباره به وی ببخشد؟

ج: خیر نمی تواند.

ناوبری کتاب