صفحه ۳۰۴

3 - گنج:

"گنج" مالی است که در زمین، درخت، کوه و یا دیوار پنهان بوده و صاحبش شناخته نشود و کسی آن را پیدا نماید و در صورتی که ارزش آن پیش از کم نمودن هزینه های استخراج به مقداری باشد که در معدن گفته شد بنابر احتیاط واجب باید پس از کسر مخارجی که صرف شده خمس باقیمانده آن پرداخت گردد.

4 - جواهری که با غواصی از دریا به دست می‎آید:

اگر با غواصی در دریا جواهری چون لؤلؤ و مرجان و مانند آن بیرون آورد، چنانچه بهای آن به هجده نخود طلای سکه دار برسد، باید پس از کم نمودن مخارجی که برای بیرون آوردن آن صرف نموده است خمس باقیمانده را بپردازد.

5 - مال حلال مخلوط با حرام:

در صورتی که مال انسان با مال حرامی مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مشخص نباشد، برای حلال شدن آن مال باید خمس همه مال پرداخت گردد و احتیاط آن است که پرداخت این مقدار به قصد آنچه که بر عهده اوست، چه صدقه و چه خمس انجام گردد. البته اگر بعد از دادن خمس متوجه شود که مقدار حرام در مالش بیشتر از مقدار خمس داده شده است، بنابر احتیاط واجب باید مقدار مال حرامی را که یقین دارد از خمس بیشتر بوده از طرف صاحبان آنها و با اجازه حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) صدقه بدهد.

6 - غنیمت جنگی:

اگر مسلمانها در زمان حضور امام معصوم (ع) به فرمان او و یا در زمان غیبت امام عصر(عج) با اجازه حکومت اسلامی دارای شرایط با کفار بجنگند و در حال نبرد غنایمی به دست آورند بعد از کنار گذاشتن مقداری از آن اشیاء که مخصوص امام (ع) و یا حاکم است و مقداری که امام (ع) و یا حاکم مسلمین برای صرف در کاری که

ناوبری کتاب