صفحه ۳۰۲

به علاوه مقداری از خمس که مربوط به سادات است به نیازمندان و بینوایان آنها داده می‎شود آن هم به اندازه احتیاجات یک سال و نه بیشتر، بنابر این تنها کسانی چون از کارافتادگان، بیماران، کودکان یتیم و افرادی که از نظر هزینه زندگی در بن بست قرار گرفته اند می‎توانند از آن استفاده نمایند و این که برخی می‎گویند سادات می‎توانند هرچند ناودان خانه آنها هم از طلا باشد از خمس استفاده نمایند هیچ گونه پایه و اساسی ندارد.

پس در حقیقت هیچ تفاوتی بین سادات و غیر سادات از نظر مادی در اسلام قرار داده نشده است، نیازمندان غیر سادات می‎توانند مخارج سال خود را از محل "زکات" بگیرند و از خمس محروم هستند و نیازمندان سادات تنها می‎توانند از محل خمس استفاده نمایند و حق استفاده از زکات را ندارند.

محروم بودن سادات از دست یابی به اموال عمومی چون زکات در حقیقت برای دور نگه داشتن خویشاوندان پیامبر(ص) از این گونه اموال است تا بهانه ای به دست مخالفان نیفتد که چگونه پیامبر خویشاوندان خود را بر این اموال مسلط ساخته است، در حقیقت خمس نه تنها یک امتیاز برای سادات نیست بلکه یک نوع کنار زدن آنها از اموال عمومی به خاطر حفظ مصلحت جامعه و این که هیچ گونه سوءظنی پیدا نشود می‎باشد.

چیزهایی که دارای خمس است:

در هفت چیز خمس واجب می‎گردد: یعنی باید یک پنجم آن را پرداخت نمود، که عبارتند از:

1 - درآمدهای تجاری و کسب و کار:

در صورتی که انسان از راه کشاورزی، صنعت، تجارت و هر کار اقتصادی دیگر ثروتی به دست آورد، چنانچه مقداری از آن از مخارج سالیانه خود و کسانی که سرپرستی آنها را به عهده دارد زیاد بیاید باید یک پنجم آن زیاده را بپردازد.

ناوبری کتاب