صفحه ۳۰

خلاصه سخن این که ذره ذره اجزاء جهان با زبان حال فریاد می‎زنند که ما را خالقی است خدای نام، ولی لحظه ای اندیشه و تفکر می‎خواهد تا پیام آنها گرفته شود:

آفرینش همه تسبیح خداوند دل است ____ دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود ____ هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

اما آنان که به خاطر غرق شدن در دنیا پرده غفلت وجدان و فطرتشان را پوشانده، از شنیدن این پیامها محروم خواهند بود:

جمله ذرات زمین و آسمان ____ با تو می‎گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم ____ با شما نامحرمان ما خامشیم

ناوبری کتاب