صفحه ۲۹۹

پرسش و پاسخ

س: کشیدن دندان در حال روزه چگونه است ؟

ج: مکروه است؛ همچنین در هنگام روزه داری خون دادن و هر کاری که باعث ضعف بدن گردد مکروه است.

س: کسی که عقیده دارد روزه برای او ضرر ندارد چنانچه روزه بگیرد و بعد از مغرب معلوم شود روزه برایش ضرر داشته، آیا روزه ای که گرفته است صحیح است ؟

ج: خیر، باید قضای آن را بجا آورد.

س: اگر فرزند بدون گرفتن اجازه از پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز آنها او را از ادامه روزه منع نمایند، وظیفه فرزند چیست ؟

ج: بنابر احتیاط واجب باید از ادامه روزه خودداری نموده و آن را افطار نماید.

س: اگر روزه دار با استفاده از کلاه غواصی یا چیز دیگری که سر او را داخل محفظه ای قرار می‎دهد و مانع رسیدن آب به سر او می‎شود، زیر آب رود آیا روزه اش باطل می‎شود؟

ج: خیر.

ناوبری کتاب