صفحه ۲۹۸

3 - زنی که در حال شیر دادن بچه است و روزه برای بچه یا خود او ضرر دارد.

4 - بچه ای که به سن بلوغ رسیده است ولی از لحاظ جسمی به گونه ای است که بر انجام روزه قدرت ندارد یا این کار برایش خیلی سخت و مشقت آور است و چه بسا برای او ضرر و زیان دارد.

روزه های حرام

در موارد زیر گرفتن روزه حرام است:

1 - روز عید فطر و عید قربان.

2 - روزی که نمی داند اول ماه مبارک رمضان است یا آخر شعبان که اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام است، بلکه می‎تواند آن روز را به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی روزه بگیرد و اگر در بین روز متوجه شد که ماه رمضان است نیت خود را به روزه ماه رمضان برمی گرداند.

3 - روزه ای که برای سلامتی روزه دار ضرر و زیان دارد.

4 - روزه مستحبی فرزند در صورتی که باعث آزار پدر و مادر او شود و همچنین بنابر احتیاط واجب در صورتی که آنها او را از روزه گرفتن نهی کرده باشند.

روزه های مکروه و مستحب

روزه گرفتن روز عاشورا و روزه مستحبی فرزند بدون کسب رضایت پدر یا مادر مکروه می‎باشد؛ بدین معنا که از ثواب آن کم می‎گردد و روزه سایر روزهای سال به جز روزه های حرام و مکروه که به برخی از آنها اشاره شد مستحب می‎باشد.

لازم به تذکر است فردی که روزه مستحبی می‎گیرد، لازم نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر فرد مؤمنی او را در هر موقع روز به خوردن غذا دعوت نمود مستحب است که دعوت او را قبول نموده و در بین روز افطار نماید.

ناوبری کتاب