صفحه ۲۹۷

روزه مسافر

مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعتی بخواند نباید روزه بگیرد، ولی مسافری که نمازش تمام است باید روزه خود را بگیرد مانند کسی که شغلش مسافرت است یا سفر او برای انجام کار حرامی است یا در جایی که مسافرت کرده، قصد ماندن ده روز یا بیشتر را نموده است.

س: آیا مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟

ج: خیر اشکال ندارد، گرچه برای فرار از روزه باشد ولی پیش از روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان مسافرت نمودن مکروه است مگر برای سفر لازم و ضروری.

س: آیا در سفر می‎توان روزه مستحبی گرفت ؟

ج: خیر، ولی مسافر در صورتی که روزه قضا نداشته باشد می‎تواند برای برآورده شدن حاجت خویش سه روز در شهر مدینه روزه مستحبی بگیرد.

س: کسی که در روز ماه مبارک رمضان از سفر به شهر خود یا جایی که قصد دارد ده روز در آنجا بماند برگردد در چه صورتی گرفتن روزه آن روز بر او واجب است ؟

ج: اگر بعد از ظهر به شهر خود یا جایی که قصد ماندن ده روز نموده است برسد روزه آن روز صحیح نیست، گرچه تا آن وقت چیزی که روزه را باطل نماید انجام نداده باشد، ولی اگر پیش از اذان ظهر برسد و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده است باید نیت کند و آن روز را روزه بگیرد.

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

علاوه بر مسافر با شرایطی که گفته شد، روزه بر اشخاص زیر واجب نمی باشد:

1 - افراد پیری که توانایی روزه گرفتن ندارند یا روزه برای آنها سخت و مشقت آور است.

2 - زنی که آبستن است و روزه برای او یا بچه اش زیان دارد.

ناوبری کتاب