صفحه ۲۹۴

4 - دروغ بستن به خدا یا معصومین (ع):

در صورتی که روزه دار از طریقی چون گفتن، نوشتن، اشاره و مانند آن به خداوند متعال و یا پیامبراکرم (ص) و یا امامان (ع) از روی عمد دروغی را نسبت دهد روزه اش باطل می‎شود، اگر چه بلافاصله بگوید دروغ گفتم و یا توبه نماید، و اگر این عمل از روی شوخی انجام گیرد گرچه کار بدی است اما روزه را باطل نمی کند.

س: اگر روزه دار بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ از یکی از معصومین (ع) نقل نماید به چه طریقی باید عمل نماید؟

ج: باید آن را بنابر احتیاط از گفته کسی که آن خبر را بیان کرده یا از کتابی که خبر در آن است نقل نماید و نباید به طور حتمی آن را به خدا یا یکی از معصومین (ع) نسبت دهد.

5 - رساندن غبار غلیظ به حلق:

رساندن غبار غلیظ به حلق از روی توجه و عمد بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می‎نماید؛ چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد و یا غبار چیزی که خوردن آن حرام است مثل خاک و احتیاط واجب آن است که روزه دار بخار غلیظ و دود سیگار و دیگر دخانیات را هم به داخل حلق نرساند.

6 - فرو بردن تمام سر در آب:

در صورتی که روزه دار از روی عمد همه سر خود را بتدریج یا یک مرتبه زیر آب یا مایعات مضاف چون گلاب فرو برد، گرچه بدن او بیرون از آب باشد، بنابر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد، ولی اگر تمام بدن زیر آب باشد و مقداری از سر بیرون باشد روزه باطل نمی گردد؛ همچنین زن روزه دار بنابر احتیاط از نشستن در آب نیز باید خودداری نماید.

س: اگر نیمی از سر را یک بار و نیم دیگر را دیگر بار در آب فرو برد آیا روزه اش باطل می‎شود؟

ج: خیر، ولی اگر تمام سر زیر آب برود و فقط مقداری از موها بیرون بماند بنابر احتیاط واجب باید آن روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

ناوبری کتاب