صفحه ۲۹۲

الف - چنانچه بخواهد روزه ای که در وقت مشخص و معینی بر انسان واجب شده است را به جا آورد، مثل روزه مبارک رمضان، از اول شب تا اذان صبح هر وقت برای فردا قصد روزه نماید اشکال ندارد.

ب - در صورتی که بخواهد روزه ای که وقت مشخصی ندارد، مثل روزه قضا را به جا آورد وقت نیت آن تا اذان ظهر ادامه دارد، پس اگر اول صبح قصد گرفتن روزه را نداشته باشد و پیش از ظهر نیت روزه نماید، روزه اش صحیح است، ولی اگر تا هنگام ظهر نیت روزه نکند نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.

ج - چنانچه بخواهد روزه مستحبی بگیرد، وقت نیت آن از اول شب قبل تا مقداری قبل از اذان مغرب روز بعد است، به این معنا که اگر کسی به هر دلیل بدون نیت روزه از اذان صبح تا چند دقیقه مانده به مغرب کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد و قبل از مغرب نیت روزه نماید، روزه اش صحیح است.

پرسش و پاسخ

س: اگر شخصی پیش از اذان صبح قصد داشته باشد که فردا را روزه بگیرد و بخوابد و پس از مغرب بیدار شود آیا روزه اش صحیح است ؟

ج: بله.

س: روزه و سایر عبادات بچه آیا صحیح است ؟

ج: بچه نابالغی که خوب و بد را تشخیص می‎دهد عباداتش صحیح است.

س: اگر کسی قضای روزه ماه مبارک رمضان بر عهده اش باشد آیا می‎تواند روزه مستحبی بگیرد؟

ج: خیر نمی تواند و همچنین است بنابر احتیاط واجب در صورتی که روزه واجب دیگری بر عهده اش باشد.

مبطلات روزه

انجام دادن بعضی از کارها روزه را باطل می‎نماید که به آنها "مبطلات روزه" گویند و عبارتند از:

ناوبری کتاب