صفحه ۲۸۷

ج: در بجا آوردن این سجده باید طوری عمل نمود که بگویند سجده کرده است و بنابر احتیاط واجب وقتی به سجده رفت ذکری هم بگوید ولی ذکر مخصوصی لازم نیست.

س: اگر به آیه سجده داری که دیگری می‎خواند گوش ندهد ولی ناخودآگاه آن آیه به گوش او بخورد آیا باز هم باید سجده نماید؟

ج: بنابر احتیاط سجده نماید.

س: اگر آیه سجده دار از بچه ای که تشخیص نمی دهد یا از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد یا از رادیو و یا ضبط صوت به گوشش بخورد آیا باید سجده نماید؟

ج: بنابر احتیاط واجب سجده نماید و اگر آن را گوش کرده باشد بدون اشکال واجب است سجده نماید.

س: اگر در حالی که خود آیه سجده دار را می‎خواند، از دیگری هم آیه سجده داری را بشنود آیا انجام یک سجده کفایت می‎کند؟

ج: بنابر احتیاط واجب دو سجده بجا آورد.

ناوبری کتاب