صفحه ۲۸۶

س: رساندن بدن به ترجمه قرآن در حالی که انسان بدون وضو باشد چه حکمی دارد؟

ج: رساندن جایی از بدن به ترجمه قرآن به هر زبانی که باشد اشکال ندارد، مگر نام خدای متعال که به هر زبانی نوشته شود بنابر احتیاط واجب تماس با آن بدون وضو حرام است.

س: آیا تماس بدن بدون وضو با نامهای معصومین (ع) جایز است ؟

ج: اگر این کار بی احترامی به آنها به حساب آید حرام است، و اگر یکی از این اسم ها را در نامگذاری اشخاص بکار برند دست زدن بدون وضو به آنها اشکال ندارد.

س: آیا جلوگیری کودکان و دیوانگان از دست گذاشتن به خط قرآن واجب است ؟

ج: در صورتی که دست گذاشتن آنها توهین و بی احترامی به قرآن نباشد جلوگیری واجب نیست.

س: کدامیک از سوره های قرآن دارای آیه سجده دار است و تکلیف انسان در برابر آن آیات چیست ؟

ج: در چهار سوره قرآن آیه ای که سجده واجب دارد وجود دارد که آن آیات عبارتند از:

1 - سوره سجده (32): آیه 15.

2 - سوره فصلت (حم سجده) (41): آیه 37.

3 - سوره نجم (53):آیه 62.

4 - سوره علق (96): آیه 19.

هرگاه انسان یکی از این چهار آیه را بخواند و یا وقتی دیگری آن را می‎خواند به آن گوش فرا دهد باید فورا سجده نماید و اگر سجده را فراموش کرد باید هر وقت که یادش آمد آن را بجا آورد. و در بجا آوردن آن وضو، غسل، رو به قبله بودن و پاک بودن بدن و لباس شرط نیست ولی نباید جای او غصبی باشد.

س: سجده واجب قرآن را چگونه انجام می‎دهند؟

ناوبری کتاب