صفحه ۲۸۴

س: انجام مراسم گوناگون در مساجد جایز است یا خیر؟

ج: در صورتی که مزاحم نماز و ارشاد مردم نباشد و موجب تخریب و ضرر وارد آمدن به مسجد و یا از بین رفتن احترام مسجد نباشد مانعی ندارد.

س: نصب عکس و پوستر و مانند آن به دیوار مسجد چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که باعث تخریب مسجد و وارد آمدن ضرر به آن نشود حرام نیست، اگر چه وجود عکس هنگام نماز مکروه است.

قرآن معجزه جاویدان

"قرآن" کتابی است آسمانی که از طرف خداوند بر قلب پیامبر اسلام (ص) در مدت بیست و سه سال فرود آمده تا مردم غافل را هشیار و خواب زدگان را بیدار نماید و خطراتی که آنها را احاطه کرده و گناهانی که در آن فرو رفته اند و شرک و فسادی را که به آن آلوده شده اند به آنها یادآوری نماید، آری قرآن اساس آگاهی و بیداری انسان و کتاب پاکسازی دل و جان است، دقت در محتوای این کتاب از معارف و عقایدش گرفته تا راههای استدلال صحیح آن و از قوانین اجتماعی اش گرفته تا برنامه هایی که برای پاکسازی انسان در آن طرح ریزی شده است همه دلیل حقانیت آن است، این محتوای عالی با این عمق و عظمت، آن هم از فردی امی و درس نخوانده که در عقب افتاده ترین محیطها بپا خاسته، خود دلیلی است بر عظمت پروردگار و نشانه ای است برای صداقت آورنده آن. یکی از وظایف مهم ما این است که از این کتاب هدایتگر به خوبی استفاده کرده و آن را از غربت و تنهایی به در آورده و از گوشه طاقچه ها و قبرستانها و دست فالگیرها نجات داده، برای ساختن نسل بشر گفتار این معجزه همیشگی را آویزه جانمان نماییم.

احکام قرآن

1 - نجس کردن خط قرآن حرام است و اگر نجس شود باید آن را فورا آب کشید؛ همچنین اگر جلد یا ورق آن که بر آن خط قرآن نوشته نشده نجس گردد و نجاست آن بی احترامی به قرآن حساب شود باید آن را آب کشید.

ناوبری کتاب