صفحه ۲۸۲

نقطه مقابل عمران و آبادی مساجد، تخریب و نابودی این پایگاههای توحید قرار دارد؛ از نظر قرآن کریم کسانی که از بردن نام خدا در مساجد جلوگیری نموده و سعی در ویرانی مساجد می‎نمایند جزو ستمکارترین افراد جامعه هستند.سوره بقره (2):آیه 114.

باید به این نکته توجه داشت که کوشش در نابودی این مکانهای مقدس تنها به این نیست که مثلا با بیل و کلنگ ساختمان مساجد را ویران نمود، بلکه هر عملی که باعث از رونق افتادن این پایگاههای عظیم الهی گردد و یاد خدا را از سینه مردم دور سازد ظلمی است بسیار بزرگ.

احکام مسجد

نجس کردن زمین، سقف، بام و قسمت داخلی دیوار مسجد حرام است و بنابر احتیاط واجب فرش مسجد و سمت خارجی دیوار مسجد در صورتی که توسط بناکننده آن جزو مسجد قرار داده شده باشد همین حکم را دارد. و هر کس بفهمد باید فورا آن را پاک نماید و اگر خود نمی تواند بنابر احتیاط واجب باید به کسی که می‎تواند آن را پاک نماید اطلاع دهد.

بر هر فرد مسلمان جهت حفظ احترام مساجد رعایت موارد زیر شایسته است:

1 - تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن که امری است مستحب.

2 - کسی که می‎خواهد به مسجد برود مستحب است خود را خوشبو نموده و لباس پاکیزه بپوشد.

3 - هنگام داخل شدن به مسجد ابتدا پای راست و موقع بیرون آمدن ابتدا پای چپ را بگذارد.

4 - هنگامی که داخل مسجد می‎شود مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

5 - همسایه مسجد چنانچه عذری ندارد مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.

ناوبری کتاب