صفحه ۲۷۹

س: اگر در محلی یکی از حوادثی که به واسطه آنها نماز آیات بر انسان واجب می‎شود اتفاق بیفتد، آیا خواندن نماز آیات بر مردم جاهای دیگر واجب است ؟

ج: خیر، مگر این که مردم توابع و حومه آن محل گرفتن ماه یا خورشید یا زلزله را احساس نمایند که در این صورت خواندن نماز بر آنها واجب است.

س: اگر فردی از روی عمد در صورتی که تمام ماه یا خورشید گرفته بود نماز آیات را نخوانده باشد وظیفه اش چیست ؟

ج: بنابر احتیاط واجب اول غسل نماید و بعد قضای نماز را به جا آورد.

س: اگر بعد از باز شدن ماه یا خورشید بفهمد که ماه یا خورشید گرفته بوده تکلیفش چیست ؟

ج: اگر تمام ماه یا خورشید گرفته بوده باید قضای نماز آیات را بخواند ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نیست.

س: اگر در وقت یکی از نمازهای شبانه روزی یکی از حوادثی که به واسطه آنها نماز آیات بر انسان واجب می‎شود اتفاق افتد چه باید کرد؟

ج: اگر وقت یکی از دو نماز آیات و نماز شبانه روزی تنگ و وقت دیگری وسیع باشد باید نمازی را که وقت آن تنگ است اول بجا آورد و اگر وقت برای انجام هر دو وسعت دارد هر کدام را اول شروع کند اشکالی ندارد اگرچه احتیاط مستحب آن است که نماز شبانه روزی را مقدم دارد و اگر وقت برای هر دو تنگ بود باید نماز شبانه روزی را اول بخواند.

س: آیا نمازگزار می‎تواند یک رکعت از نماز آیات را به صورت اول یعنی پنج حمد و سوره بخواند و رکعت دیگر را به صورت دوم یعنی یک حمد بخواند و سوره را به پنج قسمت تقسیم نماید؟

ج: اشکالی ندارد.

س: آیا نماز آیات قنوت هم دارد؟

ج: بله مستحب است پیش از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم قنوت خوانده شود و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع پنجم و یک قنوت پیش از رکوع دهم خوانده شود مانعی ندارد ولی خوب است آن را به قصد ثواب بخواند.

ناوبری کتاب