صفحه ۲۷۸

دستور خواندن نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و آن را به دو صورت زیر می‎توان انجام داد:

الف - پس از نیت، تکبیرة الاحرام را گفته و سپس حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و پس از برخاستن از رکوع، دوباره حمد و سوره را خوانده و به رکوع دوم رود و به همین ترتیب تا پنج بار حمد و سوره را بخواند و به دنبال آن به رکوع رود و پس از برخاستن از رکوع پنجم به سجده رفته و پس از انجام دو سجده برخاسته و رکعت دوم را نیز مثل رکعت اول بجا آورد و پس از برخاستن از رکوع پنجم به سجده رفته و پس از انجام دو سجده تشهد و سلام نماز را بخواند.

ب - پس از نیت، تکبیرة الاحرام را گفته و سپس سوره حمد را خوانده، آنگاه یکی از سوره های قرآن را به جز سوره هایی که آیه سجده واجب دارند انتخاب کرده و آن را به پنج قسمت تقسیم نموده و قسمت اول آن را قرائت نماید و به رکوع رود و بعد از برخاستن از رکوع بدون این که سوره حمد را بخواند، قمست دوم سوره ای را که انتخاب کرده قرائت نماید و به رکوع دوم رود و پس از برخاستن از رکوع قسمت سوم سوره مورد نظر را خوانده و به رکوع رود، و به همین ترتیب عمل نماید به طوری که پنج قسمت سوره را قرائت نموده و پنج رکوع انجام دهد؛ آنگاه از رکوع پنجم برخاسته و به سجده رود و پس از دو سجده، رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول انجام دهد و پس از انجام رکوع پنجم برخاسته و به سجده رفته و پس از انجام دو سجده، تشهد و سلام را بخواند.

پرسش و پاسخ

س: اگر دو یا چند اتفاقی که به واسطه آنها نماز آیات بر انسان واجب می‎شود هم زمان اتفاق بیفتد مثلا خورشید بگیرد و زلزله هم بشود آیا خواندن یک نماز آیات کفایت می‎کند؟

ج: خیر، بلکه برای هر یک از آن حوادث باید یک نماز آیات خواند.

ناوبری کتاب