صفحه ۲۷۷

گفتار بیستم: نماز آیات

یکی از نمازهای واجب نماز "آیات" است که در موارد زیر واجب می‎گردد:

1 - هنگام گرفتن خورشید (کسوف) و گرفتن ماه (خسوف)، گرچه اندکی از آنها گرفته شود و کسی هم نترسد.

2 - پس از زلزله به هر اندازه که باشد، گرچه کسی هم نترسد.

3 - پس از رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند آن در صورتی که بیشتر مردم بترسند.

4 - بنابر احتیاط در همه حوادث آسمانی یا زمینی مهم که خارج از متعارف باشند، هرچند بیشتر مردم نترسند.

وقت نماز آیات

الف - وقت خواندن نماز آیات در خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از هنگامی است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن نموده تا هنگامی که هنوز همه آن باز نشده است، ولی بنابر احتیاط مستحب نباید نماز را به قدری تأخیر انداخت که خورشید یا ماه شروع به باز شدن نماید.

ب - بعد از زلزله و حوادث دیگر انسان باید بلافاصله نماز آیات را بجا آورد و اگر نخواند معصیت کرده و باید آن را به هر حال بخواند و هنگام خواندن گرچه مدتها از وقت آن گذشته باید نیت ادا نماید.

ناوبری کتاب