صفحه ۲۷۵

خوانده می‎شود، آنگاه بعد از تمام شدن قنوت پنجم تکبیر دیگری گفته شده و به رکوع رفته و دو سجده را بجا آورده و برمی خیزند و در رکعت دوم پس از قرائت حمد و سوره چهار تکبیر گفته می‎شود و پس از هر تکبیر یک قنوت خوانده می‎شود و آن گاه تکبیر دیگری گفته شده و به رکوع می‎روند و دو سجده و تشهد را بجا آورده و با گفتن سلام، نماز را به پایان می‎رسانند.

پرسش و پاسخ

س: آیا نماز عید اذان و اقامه دارد؟

ج: خیر، بلکه مستحب است در صورتی که به جماعت خوانده می‎شود پیش از نماز سه مرتبه "الصلاة" گفته شود.

س: اگر نماز عید به جماعت خوانده شود، چه مقداری از ذکرهای نماز را مأموم باید برای خودش بخواند؟

ج: در نماز عید و همچنین نماز جمعه به جز حمد و سوره که امام آن را می‎خواند بقیه ذکرهای نماز را مأموم باید خودش بخواند.

س: اگر به دلیلی انسان نتوانست در نماز عید حاضر شود مثلا به واسطه نبود شرایط یا به خاطر وجود عذر آیا می‎تواند آن را فرادی یعنی به تنهایی بخواند؟

ج: بله مستحب است که نماز را به صورت فرادی بخواند.

س: وقت نماز عید فطر و قربان چه زمانی است ؟

ج: وقت این نماز از اول آفتاب روز عید است تا ظهر همان روز، و بهتر است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است پس از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را داده و سپس نماز عید را بخوانند.

س: اگر انسان موقعی به نماز عید برسد که امام حمد و سوره و مقداری از تکبیرها را گفته و قنوت ها را خوانده باشد چه باید بکند؟

ج: باید بعد از نیت تکبیرة الاحرام بگوید و تکبیرها و قنوت های باقی مانده را با امام بخواند و پس از رفتن امام به رکوع بقیه تکبیرها و قنوت هایی را که با امام

ناوبری کتاب