صفحه ۲۷۰

س: آیا هنگام برپایی نماز جماعت انسان می‎تواند نمازش را در محل برگزاری نماز جماعت به صورت فرادی بخواند؟

ج: اگر این کار باعث خدشه وارد شدن به نماز جماعت شود و یا به منظور بیان فاسق بودن و عادل نبودن امام جماعت باشد صحیح بودن این نماز فرادی محل اشکال است.

س: آیا امام جماعت زنان می‎شود زن باشد؟

ج: امامت زن برای زن هرچند خالی از اشکال نیست ولی بنابر اقوی (نظر قویتر) جایز است.

س: آیا بچه ممیزی که خوب و بد را می‎فهمد ولی هنوز به حد بلوغ نرسیده است می‎تواند امام جماعت بچه های ممیز دیگر قرار گیرد؟

ج: این کار خالی از اشکال نیست مگر این که چنین نماز جماعتی به امید ثواب و یا برای تمرین خوانده شود.

س: اگر مأموم بعد از نماز جماعت فهمید که امام عادل نبوده یا مثلا بدون وضو نماز خوانده است نمازش چگونه است ؟

ج: نمازش صحیح است.

س: اگر امام جماعت پس از تمام شدن نماز متوجه شد که نمازش باطل بوده است آیا لازم است به مأمومین و افرادی که به او اقتدا کرده اند بگوید؟

ج: خیر، لازم نیست.

ناوبری کتاب