صفحه ۲۶۹

س: امام یا مأمومی که نمازش را به جماعت خوانده آیا می‎تواند دوباره همان نماز را به جماعت بخواند؟

ج: دوباره خواندن آن خالی از اشکال نیست بلکه احتیاط در ترک چنین کاری است.

س: آیا اگر جای ایستادن مأموم بلندتر از جای ایستادن امام باشد نماز جماعت اشکال دارد؟

ج: در صورتی که بلندی به مقدار متعارف باشد به گونه ای که همه آنان یک اجتماع شمرده شوند اشکال ندارد ولی اگر بلندی به مقداری زیاد است که همه آنان یک جمعیت به حساب نیایند نماز جماعت اشکال دارد.

س: آیا قرار گرفتن بچه کوچک در بین کسانی که در صف اول نماز جماعت ایستاده اند اشکال دارد؟

ج: در صورتی که فاصله ایجاد شده بین دو نمازگزار توسط وی کم باشد مانعی ندارد.

س: آیا دانستن نام امام جماعت لازم است ؟

ج: در صورتی که امام را دارای شرایطی که گفته شد می‎داند اقتداکردن به او درست است و دانستن نام او لازم نیست.

س: اگر شخصی پس از آن که امام جماعت مشغول خواندن تشهد رکعت آخر نماز است وارد شود برای بهره مند شدن وی از ثواب نماز جماعت چه راهی وجود دارد؟

ج: نیت نماز جماعت کرده و پس از گفتن تکبیرة الاحرام نشسته و به صورت نیم خیز قرار گیرد و تشهد را به قصد گفتن ذکر با امام بخواند ولی سلام نماز را نگوید و وقتی امام سلام نماز را تمام کرد بلند شود و بدون گفتن تکبیرة الاحرام حمد و سوره رکعت اول نماز را بخواند و نمازش را ادامه دهد.

س: آیا کسی که در حال خواندن نماز جماعت است می‎تواند نیت خود را به نماز فرادی برگردانده و نماز را برای خودش بخواند؟

ج: در حال ناچاری و وجود عذر اشکالی ندارد نیت فرادی کند و از امام جماعت جلو افتاده و نماز خود را به تنهایی تمام نماید، ولی اگر عذری برای این کار نباشد فرادی کردن نماز اشکال دارد.

ناوبری کتاب