صفحه ۲۶۸

6 - هنگام رکوع اگر امام جماعت متوجه شد فردی تازه رسیده است و می‎خواهد اقتدا نماید رکوع را دوبرابر همیشه طول دهد و سپس سر از رکوع بردارد.

مکروهات نماز جماعت

کارهای زیر در نماز جماعت مکروه است، یعنی ثواب نماز را کمتر می‎نماید:

1 - تنها ایستادن فرد نمازگزار در صورتی که در صفهای جماعت جا برای او وجود دارد.

2 - بلند گفتن ذکرهای نماز به گونه ای که امام بشنود.

3 - اقتداکردن نمازهای ظهر و عصر و عشا برای فردی که مسافر است و باید نمازش را شکسته بخواند به امام جماعتی که مسافر نیست؛ همچنین اقتداکردن فردی که مسافر نیست در نمازهای گفته شده به امام جماعتی که مسافر است و نمازهایش را شکسته می‎خواند. پس بهتر است مسافر به امام جماعت مسافر و غیر مسافر به امام جماعت غیر مسافر اقتدا نماید.

پرسش و پاسخ

س: در چه مواقعی خواندن نمازهای شبانه روزی بطور جماعت واجب می‎گردد؟

ج: در موارد زیر:

1 - کسی که به اندازه ای وسواس دارد که نمی تواند نماز را به طور صحیح بخواند و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت می‎شود.

2 - کسی که حمد و سوره نماز را نمی تواند صحیح قرائت نماید واجب است در صورت امکان نمازش را به جماعت بخواند.

3 - فرزندی که پدر یا مادرش به او امر می‎کنند که در نماز جماعت حاضر شود و مخالفت فرزند موجب اذیت و ناراحتی آنها می‎گردد.

س: آیا نمازهای مستحبی را می‎توان به جماعت خواند؟

ج: نمی شود، مگر نمازی که برای آمدن باران می‎خوانند و به آن "نماز استسقاء" گویند.

س: اگر انسان نمی داند نمازی را که امام جماعت می‎خواند یکی از نمازهای شبانه روزی اوست یا نماز مستحب است آیا می‎تواند نمازش را به او اقتدا نماید؟

ج: نمی تواند.

ناوبری کتاب