صفحه ۲۶۷

5 - مأموم نباید جلوتر از امام جماعت بایستد و بنابر احتیاط واجب مساوی او هم نباشد، بلکه در تمام حالات کمی عقبتر از او باشد.

کیفیت خواندن نماز جماعت

نماز جماعت با نماز فرادی یعنی نمازی که نمازگزار به تنهایی می‎خواند فرق چندانی ندارد، جز این که در نماز فرادی انسان حمد و سوره نماز را خودش می‎خواند اما در نماز جماعت، حمد و سوره را امام قرائت نموده و افرادی که به او اقتدا نموده اند به قرائت او گوش فرا می‎دهند و خود حمد و سوره را نمی خوانند ولی سایر ذکرهای نماز را می‎خوانند.

مأموم در نماز جماعت نباید پیش از امام تکبیرة الاحرام بگوید بلکه بنابر احتیاط واجب بعد از تمام شدن تکبیر امام آن را بگوید و باید پیش از امام به رکوع و سجده نرود و احتیاط آن است که مأموم پیش از امام سلام ندهد، ولی گفتن ذکرهای دیگر نماز پیش از امام جماعت اشکالی ندارد اگرچه احتیاط مستحب آن است که آنها را نیز پیش از امام نگوید.

مستحبات نماز جماعت

1 - امام جماعت در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوی در صف اول قرار گیرند.

2 - صف های نماز جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه های آنها در ردیف همدیگر باشد.

3 - پس از گفتن "قد قامت الصلاة" مأمومین برخیزند.

4 - امام جماعت حال فردی را که از همه ضعیفتر است رعایت نماید و عجله نکند تا افراد ضعیف و ناتوان به او برسند و همچنین قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد مگر این که بداند همه نمازگزاران به این امر تمایل دارند.

5 - امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‎خواند، به قدری صدای خود را بلند کند که مأمومین آن ذکرها را بشنوند ولی بیش از اندازه معمول نباید صدایش را بلند نماید.

ناوبری کتاب