صفحه ۲۶۶

4 - کسی که نماز خود را در اول وقت به تنهایی خوانده مستحب است دوباره آن را به جماعت بخواند، چه بخواهد امام جماعت قرار گیرد یا مأموم.

5 - اگر هنگامی که انسان مشغول خواندن نماز مستحبی است نماز جماعت برپا گردد، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز مستحبی را تمام نماید به رکعت اول نماز جماعت برسد مستحب است نماز مستحبی را رها کرده و مشغول نماز جماعت شود.

شرایط نماز جماعت

برای برپایی نماز جماعت شرایط زیر باید در نظر گرفته شود:

1 - امام جماعت باید فردی عادل، عاقل، شیعه دوازده امامی و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد و در خواندن حمد و سوره و دیگر ذکرهای نماز و نیز در بجا آوردن افعال نماز غلط و ایرادی نداشته باشد و اگر مأمومین مرد یا مرد و زن هستند امام جماعت نیز باید مرد باشد.

2 - بین امام و کسانی که می‎خواهند به او اقتدا نمایند و نیز بین انسان و فرد دیگری که به واسطه او به امام جماعت متصل شده است پرده یا چیز دیگری که مانع صدق ارتباط و یک جماعت بودن است فاصله نشود مگر این که بین امام جماعت مرد و مأموم زن و همچنین بین زن و مأموم مردی که زن به واسطه او به امام جماعت متصل است پرده یا چیز دیگری که آنها را از یک جماعت بودن خارج نمی کند فاصله باشد که در این صورت اشکال ندارد.

3 - جای ایستادن امام از جایی که مأموم ایستاده است نباید بلندتر باشد.

4 - بنابر احتیاط واجب بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام جماعت بیشتر از یک گام معمولی فاصله نباشد و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد، باید فاصله جای سجده اش از جای ایستادن آن شخص بیشتر از یک گام معمولی نباشد و نیز اگر مأموم فقط به واسطه کسی که سمت راست یا چپ او ایستاده است به امام جماعت متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد، بنابر احتیاط واجب باید فاصله اش با آن فردی که در طرف چپ یا راست او قرار گرفته بیشتر از یک گام معمولی نباشند.

ناوبری کتاب