صفحه ۲۶۳

س: شخصی که می‎خواهد قضای نماز دیگران را بجا آورد باید به تکلیف خودش عمل نماید یا به تکلیف کسی که از دنیا رفته ؟

ج: باید به تکلیف خودش عمل نماید، پس اگر دختری می‎خواهد نمازهای قضای پدرش را بجا آورد می‎تواند حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند و بر عکس اگر پسری می‎خواهد نمازهای قضای مادرش را بجا آورد باید حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند.

س: شخصی که خود نماز و روزه قضا بر گردن دارد، اگر نماز و روزه پدر و یا مادر هم بر وی واجب گردد قضای کدام یک را اول باید انجام دهد؟

ج: هر کدام را اول بجا آورد صحیح است.

س: آیا پسری که مکلف نشده است ولی خوب و بد را می‎فهمد می‎تواند قضای نماز پدر یا مادر را بجا آورد؟

ج: در صورتی که نماز خود را به طور صحیح بخواند مانعی ندارد.

ناوبری کتاب