صفحه ۲۶۲

ج: تا هنگامی که انسان زنده است، گرچه از خواندن نمازهای قضای خود ناتوان باشد دیگری نمی تواند قضای نمازهای او را بخواند.

س: آیا نماز قضا را می‎توان به جماعت خواند؟

ج: بله می‎توان، و در این صورت فرقی نمی کند که امام جماعت در حال خواندن نماز قضا باشد یا ادا، و لازم نیست امام و مأموم یک نماز بخوانند بلکه اگر مثلا امام جماعت نماز قضا یا ادای ظهر را می‎خواند می‎توان هر نماز قضای دیگری مثلا عشا را به او اقتدا کرد.

س: آیا اگر نماز عشای انسان قضا شد بایستی روز بعد را روزه بگیرد؟

ج: اگر کسی تا نصف شب خواب بماند و نماز عشای او قضا گردد بنابر احتیاط علاوه بر قضای نماز، فردای آن روز را باید روزه بگیرد و اگر نگرفت قضای روزه بر او واجب نمی شود. ولی اگر قضا شدن نماز بواسطه خواب نبوده بلکه بیدار بوده و آن را فراموش نموده است یا از روی عمد نخوانده است تنها باید قضای نماز عشا را بجا آورد و روزه به گردن او نیست.

نماز قضای پدر و مادر

نماز و روزه قضا شده پدر و همچنین بنابر احتیاط مادر چنانچه از روی نافرمانی ترک نشده باشد به عهده پسر بزرگتر بلکه بنابر احتیاط به عهده بزرگترین مردی که از ایشان در مرتبه اول ارث می‎برد خواهد بود، که باید پس از مرگ پدر و مادر توسط ایشان بجا آورده شود و یا کسی را برای بجاآوردن آن استخدام و اجیر نمایند، بلکه بنابر احتیاط واجب اگر پدر یا مادر از روی نافرمانی هم نماز را ترک کرده باشند به همین ترتیب عمل شود.

س: اگر به گردن پدر یا مادر نماز یا روزه ای باشد که به واسطه استخدام و اجیر شدن واجب گردیده و قبل از انجام دادن آن از دنیا بروند آیا بایستی این نماز و روزه هم توسط پسر بزرگتر یا بزرگترین مرد ارث برنده انجام گیرد؟

ج: خیر.

ناوبری کتاب