صفحه ۲۶۱

گفتار هفدهم: نماز قضای خود و پدر و مادر

اگر فردی از روی عمد یا اشتباه یا ندانستن مسأله یا در خواب ماندن نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باشد باید قضای آن را بجا آورد.

پرسش و پاسخ

س: نمازهایی را که انسان در زمان بیهوشی نخوانده است آیا باید قضا نماید؟

ج: اگر از روی اختیار و با اجازه وی او را بیهوش نموده اند بنابر احتیاط واجب نمازهای زمان بیهوشی خود را قضا نماید بلکه اگر بیهوشی او از روی اختیار هم نبوده است بنابر احتیاط مستحب نمازهای ترک شده قضا گردد.

س: آیا بر انسان واجب است فورا نمازهای قضا شده اش را بجا آورد؟

ج: باید در خواندن آنها کوتاهی نکند و در صورتی که اطمینان داشته باشد در آینده می‎تواند آن را انجام دهد لازم نیست فورا آن را بجا آورد، ولی اگر کسی فقط یک نماز قضا دارد بنابر احتیاط اول آن نماز را قضا کرده و سپس سایر نمازهای اداء خود را بخواند.

س: کسی که نماز قضا بر عهده دارد آیا می‎تواند نماز مستحبی بجا آورد یا نماز قضای دیگران که از دنیا رفته اند را بخواند؟

ج: اشکالی ندارد.

س: آیا برای انسان زنده می‎توان نماز قضا خواند؟

ناوبری کتاب