صفحه ۲۶۰

ج: در چهار مکان: 1 - مسجدالحرام 2 - مسجدالنبی (ص) 3 - مسجد کوفه 4 - نزد قبر مطهر حضرت امام حسین (ع)

س: اگر کسی در حالی که مسافر است نماز خود را شکسته خواند ولی قبل از تمام شدن وقت نماز به وطن خود یا جایی که قصد دارد در آنجا ده روز بماند رسید آیا دوباره باید نماز خود را به صورت تمام بخواند؟

ج: خیر.

س: اگر نماز انسان در سفر قضا شود و بخواهد قضای آن را در وطن یا جایی که در آن قصد اقامت ده روز کرده است بجا آورد آیا باید نمازهای ظهر و عصر و عشا را به صورت چهار رکعتی قضا نماید؟

ج: خیر بلکه همان طور که نماز از انسان قضا شده است باید قضایش بجا آورده شود. پس اگر خواست این نمازها را در غیر سفر قضا نماید باید به طور دو رکعتی قضا نماید و همچنین اگر از کسی که مسافر نیست یکی از نمازهای چهار رکعتی قضا شود باید آنها را به صورت چهار رکعتی قضا نماید اگر چه بخواهد قضای آنها را در سفر بجا آورد.

س: نماز خوف چه نمازی است ؟

ج: اگر انسان از دزد یا دشمن یا درنده ای بترسد و نتواند نمازهای چهار رکعتی خود را به صورت تمام بخواند در این صورت نمازهای چهار رکعتی او مانند مسافر شکسته خواهد بود و باید آنها را به صورت دو رکعتی بجای آورد، به این نمازی که به این صورت خوانده می‎شود "نماز خوف" گویند.

ناوبری کتاب