صفحه ۲۵۷

نمازشان شکسته است اما در سفرهای بعدی باید نماز را تمام بخوانند.

7 - به اندازه ای از محل سکونت خود یا جایی که در آن قصد اقامت ده روز را نموده است دور شود که در هوای صاف ساختمانهای معمولی شهر را درست و واضح نبیند و صدای متعارف اذان آنجا را نشنود.

بیان چند واژه

الف - "حد ترخص"؛ مقدار مسافتی است که به واسطه دور شدن از محل سکونت در آنجا صدای متعارف اذان شنیده نشده و ساختمانهای معمولی شهر بطور واضح دیده نمی شوند.

ب - "وطن"؛ به محلی گفته می‎شود که انسان آنجا را برای اقامت و زندگی کردن در آن اختیار نموده است، چه در آنجا به دنیا آمده باشد یا خیر.

ج - "محل اقامت"؛ به جایی گفته می‎شود که وطن انسان نیست ولی قصد دارد حداقل ده روز در آنجا بماند، که در این صورت نماز در آنجا تمام بوده و روزه هم صحیح است.

د - "دائم السفر"؛ به کسی گویند که بیشتر اوقات در مسافرت به سر می‎برد مثل راننده.

پرسش و پاسخ

س: ابتدای هشت فرسخ را از چه نقطه ای حساب نماییم ؟

ج: از آخرین ساختمانهای شهری که وطن انسان است یا در آنجا قصد اقامت کرده است.

س: کسی که از اول نمی داند چه مقدار مسافتی را خواهد پیمود، مثلا به دنبال گمشده ای می‎گردد، اگر مسافتی به مقدار هشت فرسخ یا بیشتر را بپیماید آیا نمازش شکسته است ؟

ج: خیر، ولی هنگام برگشتن به وطنش یا جایی که می‎خواهد ده روز در آنجا بماند اگر مقدار مسافت هشت فرسخ یا بیشتر باشد باید نماز را در بین راه شکسته بخواند.

ناوبری کتاب