صفحه ۲۵۶

شرایط شکسته شدن نماز

در صورت وجود شرایط زیر نماز مسافر شکسته و روزه اش را باید افطار نماید:

1 - سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی فرسخ شرعی حدود پنج هزار و هفتصد و پنجاه متر است. که در حدود چهل و شش کیلومتر است نباشد، و اگر مجموع مسافت رفت و برگشت او هشت فرسخ باشد نیز باید نماز را شکسته بخواند.

2 - از ابتدا قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر بدون نیت مسافرت از نقطه "الف" به نقطه "ب" که کمتر از هشت فرسخ است برود و پس از رسیدن به آنجا قصد نماید که به نقطه "ج" برود که فاصله اش با نقطه "الف" هشت فرسخ می‎شود، چون از ابتدا قصد هشت فرسخ را نداشته باید نماز را تمام بخواند، مگر این که بخواهد از نقطه "ب" هشت فرسخ برود یا چهار فرسخ رفته و به وطنش یا جایی که می‎خواهد ده روز در آنجا بماند برگردد به طوری که مجموع رفت و برگشت او از نقطه "ب" هشت فرسخ گردد که در این صورت باید نماز را شکسته بخواند.

3 - در بین راه از قصد رفتن هشت فرسخ منصرف نشود، پس اگر مسافر قبل از رسیدن به چهار فرسخ از ادامه سفر منصرف شد یا نسبت به ادامه سفر تردید نمود در این صورت نماز را باید در آن مکان تمام بخواند.

4 - نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد یا به منطقه ای وارد شود که قصد دارد ده روز یا بیشتر در آنجا بماند، پس کسی که می‎خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود عبور نماید یا در محلی ده روز اقامت نماید باید نماز خود را تمام بخواند.

5 - آن که اصل سفر او حرام نباشد بنابراین اگر سفر برای او ضرر داشته باشد یا برای انجام دادن کار حرامی مثل خرید و فروش مشروبات الکلی سفر نماید باید نماز را تمام بخواند.

6 - شغل او مسافرت نباشد، پس راننده، کشتیبان، شتردار و مانند آن در سفر اول

ناوبری کتاب